Език на интерфейса:

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТТА И СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ

 1. Личните данни на Потребителя, който е физическо лице, са защитени съгласно приложимото българско и европейско законодателство за защита на личните данни.
 2. Потребителят, който е физическо лице, се съгласява с обработването на следните лични данни: предоставени от него имейл адрес (наричан по-долу „Лични данни“).
 3. Потребителят дава отделно съгласие на Доставчика за обработка на Личните данни на Потребителя, за да изпълни задълженията по Договора за услуги, и за изпращането на други търговски съобщения от Доставчика.
 4. Потребителят съзнава, че той е длъжен да осигури правилни и точни лични данни и да информира Доставчика незабавно за всички промени в тях.
 5. Личните данни се обработват за максимално допустимия от приложимото счетоводно законодателство срок.
 6. Потребителят потвърждава, че личните данни, които Потребителят предоставя, са точни и че е бил информиран, че предоставянето на лични данни е доброволно. Потребителят заявява, че е бил информиран, че може да отмени съгласието си за обработката на личните данни от Доставчика чрез писмено уведомление, доставено на адреса на Доставчика.
 7. Ако Потребителят вярва, че Доставчикът обработва личните му данни по начин, който противоречи на защитата на личния живот на Потребителя или в нарушение на закона, особено ако неговите лични данни са неподходящи по отношение на целта на тяхната обработка, Потребителят може да:
  • Поиска достъп до своите данни;
  • Поиска обяснение от Доставчика;
  • помоли Доставчика да коригира данните. Това може да включва блокиране, промяна, добавяне или унищожаване на лични данни в частност. Ако искането на Потребителя по предходното изречение се счита за оправдано, Доставчикът незабавно ще отстрани дефекта. Ако Доставчикът не изпълни искането, Потребителят има право да се обърне директно към Комисията за защита на личните данни.
 8. Ако Потребителят поиска информация за обработката на личните му данни, Доставчикът е длъжен да предостави такава информация на Потребителя.

Последно изменение: 18.12.2023 г.