Език на интерфейса:

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Моля, прочетете този документ внимателно. Той съдържа Условията за достъпа до уебсайта autotracker.bg и за използването му („Условията“). Ако не приемате Условията, посочени тук, няма да имате възможност да използвате уебсайта. Използването на услугите, достъпни без регистрация, ще се счита за израз на съгласие с тези Условия.

Във връзка с предоставяните услуги autotracker.bg обработва лични данни съгласно Политиката за защита на личните данни („Политика“), с която можете да се запознаете тук. Политиката е неразделна част от тези Условия.

1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


 1. Настоящите Условия за ползване уреждат правата и задълженията между „Доставчик“ и лицата, ползващи услугите на autotracker.bg (наричани по-нататък „Потребител/и“), произтичащи от договори за услуги (наричани по-долу „Договор за услуга“), сключени чрез интернет страницата на Доставчика на адрес: autotracker.bg (наричан по-долу „Уебсайт“). Условията за ползване допълнително уреждат правата и задълженията, свързани с използването на услугата autotracker, уебсайта и други свързани правни отношения.
 2. Доставчикът има право да променя или допълва Условията за ползване. Промените влизат в сила след публикуването им на Уебсайта.

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА УСЛУГА


 1. Съгласно договора за услугата Доставчикът се задължава да включи Потребителя в системата си. Потребителят се задължава да предостави свои валидни лични данни.

3. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА УСЛУГА


 1. Договорът за услугата се сключва чрез въвеждане на имейл адрес на Потребителя на уебсайта. За целите на Условията за ползване, посоченият от Потребителя електронен адрес се счита за правилен.
 2. Потребителят се съгласява, че Доставчикът може да започне да предоставя услугата съгласно Договора за услуга веднага след сключване на Договора. Всички разходи, направени от Потребителя във връзка с използването на средства за дистанционна комуникация за сключване на Договора за услуги (например разходи за връзка с интернет), се поемат от Потребителя.
 3. С натискането на бутона „Регистрация“ Потребителят или фирмата, която представлява, извършва електронно изявление, с което сключва договор с Доставчика при тези Условия и се задължава да ги спазва. Преди натискането на бутона „Регистрация“ всеки потребител има възможност да прегледа и редактира посочена информация.

4. УСЛОВИЯ НА УСЛУГАТА


 1. Доставчикът не е длъжен да предоставя услугата, ако е възпрепятстван да предоставя услугата поради проблеми от страна на Потребителя или други независещи от Доставчика лица. Доставчикът не е длъжен да предоставя услугата, особено в случай на прекъсване на електрозахранването, повреда в мрежата за данни, други неизправности, причинени от трети лица или организации, или при форсмажорни обстоятелства.
 2. Когато се предоставя услугата, могат да възникнат спиране, временни ограничения, прекъсвания или влошаване на качеството по независещи от Доставчика причини.
 3. Доставчикът не поема отговорност да контролира съдържанието на обявите и не е посредник при взаимоотношенията между ползващите Уебсайта. Потребителят приема, че Доставчикът не гарантира и не може да гарантира самоличността на потребителите, с които е възможно Потребител да има взаимоотношения. В случай че считате, че Потребител не спазва договорени условия и/или негови действия не са в съответствие със закона, е необходимо да уведомите компетентните държавни органи. Ползването на услугата е на собствен риск и отговорност на Потребителя.
 4. Потребител може да използва съдържанието на Уебсайта с цел търсене на превозни средства и/или осъществяване на контакт с продавачи, както и проследяване на история на оферти относно конкретни автомобили, получаване на уведомления за промени по следени оферти и други функционалности, включително предвидени завбъдеще.
 5. Доставчикът си запазва правото да добавя нови услуги, да променя или премахва съществуващи услуги, без да е необходимо предварително предупреждение за Потребителите.

5. АБОНАМЕНТ


 1. За използване на пълните функционалности на Уебсайта (описано по-долу в раздел 11) Потребителят може да избере абонаментна услуга за определен период от време.
 2. Заплащането на абонамента може да бъде еднократно или автоматично-подновяващо се за избран от Потребителя срок. Системата на Уебсайта посочва и Потребителят избира срокът и възможностите за абонамент преди заплащане.
 3. Със заплащането на абонаментната такса и всички приложими данъци, такси и разноски към нея, Потребителят получава достъп до пълната функционалност на Уебсайта, което включва право на достъп до определени обекти на интелектуална собственост. Потребителят получава лицензия за тях на неизключителна основа, което изключва сваляне, лицензиране, трансфер и прехвърляне. Всяко подобно действие може да доведе до ограничаване на профила на Потребителя. Използването на Уебсайта е за лична, нетърговска, непромоционална употреба.
 4. Абонаментът за Уебсайта е от вида „Месечен абонамент с предплащане за всеки един месец“.
 5. Всеки абонамент се подновява автоматично на месечна база, съответно, на посочената от Уебсайта дата на подновяване.
 6. Сумата за съответен вид абонамент може да бъде променяна с изпращане на уведомление за това на регистрирания от Потребителя имейл.
 7. Прекратяването на абонамента може да се случи по всяко време. За заплатилите месечен абонамент прекратяването се прилага от датата, на която е следвало да се начисли автоматична нова вноска за подновяване. От момента на прекратяване Потребителят губи достъпа до пълните функционалности на Уебсайта.
 8. Прекратяването на абонамента може да се извърши от профила на Потребителя в Уебсайта, или с имейл в свободен текст до имейла за контакт на Уебсайта, посочен и в настоящите условия.
 9. В случай че Потребител заплаща във валута, различна от дължимата към Уебсайта, Потребителят следва да е наясно, че може да бъде таксуван от финансови институции, които е избрал, или които предоставят услуга за Уебсайта, за осъществено превалутиране, което да е за сметка на Потребителя. Доставчикът няма контрол над тези услуги и такси, нито има възможност да знае дали и кога са приложими. Тази точка е приложима и когато Потребител заплаща от друга държава, но в същата валута, в която се изисква.
 10. Всеки потребител има правото да се откаже от абонамента в срок до 14 дни, считано от осъществено първо плащане, във връзка с което ще получи заплатената абонаментна вноска обратно, с изключение на таксите, заплатени за превалутиране и трансфер, които не са осъществени от избрани от Доставчика платформи/платежни системи. Уебсайтът не предоставя средства обратно във връзка с прекратен абонамент извън посочения срок.
 11. Уебсайта използва платежната платформа PayPal за да събира абонаментните си такси. Освен чрез Уебсайта и по имейл, Потребителят може да прекрати абонамента си и от своя PayPal профил. При отказ от абонамента по реда на т. 10 по-горе, Доставчикът връща заплатената абонаментна сума по реда, по който е заплатена, а при липса на PayPal профил, Потребителят следва да уведоми Уебсайта за сметката и титуляря, на които следва да се възстанови заплатен абонамент.
 12. Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора: (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

  - До Станислав Илиев Илиев, адрес гр. София, жк Връбница 1, бл. 543, вх. Б, ап. 30, имейл - contact@autotracker.bg
  - С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за абонамент на услугите на Уебсайта autotracker.bg*
  - Поръчано на*/получено на*
  - Име на потребителя/ите: …………..
  - Адрес на потребителя/ите: …………..
  - Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)
  -Дата: …………..
  ------------------------------------------------------
  * Ненужното се зачертава.

6. ОТГОВОРНОСТ НА ДОСТАВЧИКА


 1. Правата и задълженията на Страните по отношение на отговорността на Доставчика за дефекти в обслужването се уреждат от приложимите общозадължителни правни норми, а именно от разпоредбите във връзка със защитата на потребителите (наричан по-нататък „ЗЗП“). Потребителят ще упражни правата си, произтичащи от отговорността на Доставчика за дефекти в услугата, чрез комуникация с Доставчика писмено по електронна поща, изпратена на адреса за връзка.

7. ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА


 1. Услугата следва да е достъпна само за Потребителя. Без предварителното съгласие на Доставчика Потребителят няма право да разрешава на трети лица да използват услугата.
 2. Във връзка с услугата Потребителят няма право да използва механизми, инструменти, софтуер или процедури, които имат или биха могли да имат отрицателно въздействие върху работата на оборудването на Доставчика, безопасността на Интернет или други интернет потребители.
 3. Потребителят не трябва да извършва дейност, която би могла да блокира или ограничи работата на сървъра на Доставчика, където се извършва услугата, да атакува сървъра по друг начин или да подпомага трето лице при такова поведение. По-специално, Потребителят не трябва да натоварва сървъра на Доставчика, където услугата се изпълнява с автоматизирани заявки.

8. ПРЕКРАТЯВАНЕ ДОГОВОРА ЗА УСЛУГА


 1. Потребителят има право да се оттегли от Договора за услуги, като изпрати искане за прекратяване на ползването на услугата от имейл адреса, посочен от Потребителя при сключването на договор при настоящите условия.
 2. При абонамент прекратяването ще има сила от датата, на която е следвало да се извърши следващо плащане от Потребителя, в който период Потребителят е свободен да използва пълните функционалности на Уебсайта.

9. ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА


 1. Потребителят или друго лице, използващо Уебсайта, приема, че без предварителното писмено съгласие на Доставчика няма да има право да използва текстовете, графичните произведения или други обекти, които могат да бъдат намерени на уебсайта и са защитени с авторски права.
 2. Потребителят се съгласява, че не може да поставя съдържание на Уебсайта. Потребителят има право да публикува информация на Уебсайта. Това включва създаването и публикуването на коментари (наричани по-долу „Участие“) в частност. Участието представлява мнението на автора и не представлява становище на Доставчика. Доставчикът не носи отговорност за верността на информацията, съдържаща се в Участието, и за съответствието на такава информация със законови разпоредби.
 3. При използване на уебсайта на Доставчика (сървър), Потребителят няма право да използва механизми, софтуер или други процедури, които могат или биха могли да окажат отрицателно въздействие върху работата на Уебсайта или сървъра.
 4. Доставчикът има право да изтрива всяко Участие без да посочи конкретна причина за това.
 5. Веднъж публикувани, Участията ще станат собственост на Доставчика и техният автор по този начин (чрез публикуване) отстъпва правата, свързани с тези Участия, дори ако те се считат за произведение по смисъла на Авторското право. Доставчикът ще има право да използва, променя, копира, разпространява, предава, публично изпълнява, възпроизвежда, публикува, лицензира, предава или продава такава комуникация и да създава производни продукти, или да преотстъпи лиценза с неограничени права на трето лице, което да упражни кое да е от гореизброените права, предоставени във връзка с такива Участия.
 6. Чрез публикуване на Участие Потребителят се отказва от всяко право на възнаграждение и посочва, че няма да ограничава начина, по който ще се използват Участията, публикувани от Потребителя, нито по отношение срок и територия, нито по друг начин.
 7. Потребителят няма право на никакво възнаграждение за публикуване на Участие.

10. ФУНКЦИОНАЛНОСТИ ПРИ АБОНАМЕНТ


 1. Заплащането на абонамент ще позволи на Потребителя достъп до пълните функционалности на Уебсайта, които са както следва: * Възможност за преглед на пълната история на всяка една обява от първото ѝ публикуване до последната ѝ промяна; * Възможност за получаване на имейл известия при промяна на дадена обява; * Възможност за получаване на мейл известия при публикуване на нови обяви по запазен филтър.
 2. Потребителят изразява разбирането си със сключване на договора от разстояние по настоящите условия, че Уебсайта борави с публично достъпни данни, поради което е възможна намеса/заличаване/промяна в тях, която не зависи от Доставчика, и която би могла да въздейства на възможността за достъп до пълната история на дадена обява.
 3. Потребителят се съгласява, че по независещи от Доставчика причини е възможно забавяне на изпращането и съответно получаването от Потребителя на имейл с известие при промяна на дадена обява или при публикуване на обява по запазен филтър.
 4. При наличие на въпроси относно всичко, описано в този раздел и условия, или ако Потребител срещне бъгове или нарушение на права, дължащи се на обява, по всяко време Потребителят може да изпрати запитване/жалба или сигнал на имейл contact@autotracker.bg . Всяка комуникация ще бъде разгледана в максимално кратки срокове и Потребителят ще получи отговор в срок до 7 календарни дни.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


 1. Ако отношенията, свързани с използването на Уебсайта или правните взаимоотношения, установени в договора за услуги, съдържат международен (чуждестранен) елемент, страните се договарят, че отношенията се регулират от европейското законодателство.
 2. Всички спорове, произтичащи от настоящото споразумение или във връзка с него, се уреждат компетентния съд в гр. София, България.
 3. Договорът за услуги, включително и Условията за ползване, се архивират от Доставчика в електронна форма и не са достъпни за обществеността.

Последно изменение: 18.12.2023 г.